Salgs- og leveringsbetingelser

for Bott A/S - CVR-nr: DK 35851313

1. Tilbud, ordre , accept samt EU dataforordning loven

Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for Bott, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra Bott, som ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er Bott i hænde inden to uger fra tilbuddets dato. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for Bott, uden skriftlig bekræftelse fra Bott. Priser på hjemmesiden vises inklusiv og eksklusiv moms og er eksklusiv afgifter. Alle kunde data gemmes af Bott, iht. EU dataforordningen loven om kunde data og brug heraf.

2. Levering og udbringning

Vi leverer i hele Danmark til gældende fragtrate. Til Færøerne, Grønland, Island og øvrige udland sendes alle forsendelser ufranko.

3. Betalingsbetingelser

Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturateksten. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en rente på 2% pr. påbegyndt måned, regnet fra den på forsiden angivne forfaldsdag.

4. Forsinkelser

Hvis forsinkelse med levering opstår som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom produktions nedbrud, brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Såfremt leveringstiden kan påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er Bott såvel som køberen berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. Hvis Bott ikke leverer inden for leveringstiden eller inden for en, med hjemmel i ovennævnte bestemmelse om forlænget leveringstid, rimelig tid er køberen berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Bott, at kræve levering samt fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive at køberen agter at hæve handelen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den fastsatte frist, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til Bott at hæve aftalen.

bott kan ikke stilles til ansvar ved forsinkelse af bil leverance fra bilforhandlere.

5. Reklamationsret vedr. mangler

Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og straks, manglen måtte være konstateret. Undlader køberen dette, mister han retten til afhjælpning eller ombytning. Vedrørende reklamation henvises i øvrigt til punkt 7. Hvis Bott ikke afhjælper eller ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid efter, at køberen skriftligt og rettidigt har reklameret, har køberen ret til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Køber kan ikke vælge at fastholde købet og fordre forholdsmæssigt afslag eller erstatning på denne baggrund. Hvis køberen hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af Bott for de yderligere omkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side. Erstatningskravet kan dog maksimalt andrage 5 % af den aftalte købesum for den mangelfulde genstand. Bott har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance udover ovennævnte. Bott er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Reklamationsretten forudsætter, at montagen af det af Bott leverede er udført af en af Bott autoriseret montage partner.

6. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar

bott er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af bott eller andre, som firmaet har ansvaret for. bott er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. bott er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning, bott måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde bott skadesløs i samme omfang, som botts ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser vedrørende produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

botts produktansvar er betinget af, at de af bott leverede produkter er monteret af montagepartnere autoriseret af bott.
 

7. Reklamations- og undersøgelsespligt

Det påhviler køberen, senest ved leveringen, at foretage en grundig undersøgelse af, at ydelsen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og straks ved konstateringen af misligholdelsen. Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved en sådan reklamation har Bott ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før Bott tager stilling til, om manglerne omfattes af den i punkt 6 ovenfor fastsatte pligt for Bott. Undlader køberen at opfylde de i nærværende bestemmelser fastsatte regler, afskæres han for enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig i anledning af forsinkelse, mangler eller andet.

8. Ejendomsforbehold

bott forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

9. Værneting og lovvalg

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret.

10. Returnering

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, og kun såfremt varerne er kurante og i ubrudt, ubeskadiget og original emballage. I modsat fald kan varen afvises. Ved aftalt returnering tilbagesendes varen altid franko og altid vedlagt kopi af følgeseddel eller faktura. Ved returnering beregnes et omkostningsfradrag, som fradrages krediteringen:

Returneringer under kr.1000 fratrækkes – 20 % af varens pris

Returneringer over kr. 1000 fratrækkes – 12 % af varens pris

Efter 3 måneder vil kreditering ikke finde sted. Varer solgt i anbrud emballage eller opskåret på metermål samt varer hjemtaget specielt eller fremstillet efter opgave tages ikke retur.

Generelle samhandelsbetingelser for e-handel

1. Leveringstid

Leveringstid angår altid via ordrebekræftelse, sendt til kunde.

2. Fragtomkostninger

Fragtbeløbet for levering af varer afhænger af ordrens størrelse og vareindhold. Fragtbeløbet er oplyst i indkøbskurven inden ordren gennemføres. Lette forsendelser leveres normalt med Postnord. Tunge forsendelser leveres normalt med fragtmand. Forsendelse med fragtmand leveres i grundplan. Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Såfremt der ikke træffes nogen hjemme lægger fragtmanden besked, herefter er det købers ansvar at kontakte fragtmanden for aftale om ny udkørsel. Leveringer som efter købers ønske stilles uden kvittering er for købers egen risiko ved evt. mangler og beskadigelse.

3. Rabat på varekøb

Såfremt der er ydet rabat på købet er det oplyst på ordrebekræftelse. Alle ordrer under 1000 kr. excl. moms udløser ekspeditionsgebyr kr. 140.

4. Betalingsmuligheder

Faktura fremsendes.

5. Returret

Spec. tegnede bil-værkstedsindretninger tages ikke retur. Ved evt. returnering skal køber dog selv betale forsendelsesomkostningerne. Varer skal returneres uskadt i original emballage.

6. Forbehold

Der tages forbehold for udgåede varer, tastefejl og prisændringer, ligesom vi forbeholder os ret til at annullere ordrer, vi ikke kan ekspedere grundet disse vilkår.

7. Ophavsret

Fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på denne hjemmeside, tilhører bott og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden bott's skriftlige tilladelse. bott giver ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne hjemmeside videre til tredjepart (f.eks. direct marketingsfirmaer o.l.). De indtastede oplysninger bliver brugt udelukkende til servicering af køber, når køber handler hos os.